Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
a. Widaro
E. Blankvoort-van Olst tevens handelende onder de naam Widaro, gevestigd en zaakdoende te Zwolle aan de Luttekestraat 26 (8011 LR);
b. Klant
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Widaro een koopovereenkomst sluit;
c. Artikel(en)
Door Widaro op haar website aangeboden en door de Klant bestelde goederen;
d. Bestelling
De Artikelen die via de webshop van Widaro door de Klant zijn besteld.
e. Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Widaro en de Klant, strekkende tot levering door Widaro van de door de Klant via www.widaro.nl tegen betaling bestelde producten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen die worden gedaan en Overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van Widaro (www.widaro.nl).
2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige voorwaarden blijven volledig van toepassing.

Artikel 3 Artikelen
1. De door Widaro via haar webshop aangeboden Artikelen zijn gemaakt van glaskralen, rocailles en parels, kunststof en nikkelvrije onderdelen. De kwaliteit van deze Artikelen en de levensduur daarvan, wordt beïnvloed door factoren als (onder andere) zuurgraad van de huid, contact met water, stoten, contact met parfum, bodylotion, haarlak etc.
2. Indien een Artikel kapot of teniet gaat als gevolg van een van de in lid genoemde factoren, zulks ter beoordeling van Widaro, geeft dit de Klant nimmer recht op restitutie van de koopsom of levering om niet door Widaro van een ander Artikel.

Artikel 4 Prijzen
1. De op de website van Widaro vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld.
2. De op de website van Widaro vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.
3. De verzendkosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de Bestelling wordt verstuurd en worden aan de Klant in rekening gebracht. Artikelen zoals oorbellen, armbanden en fijne kettingen worden verstuurd in een envelop. Voor andere Artikelen maakt Widaro gebruik van de pakketservice van TNT post. De verzendkosten bedragen € 2,20 indien de Bestelling per envelop kan worden verzonden en € 6,75 indien gebruik wordt gemaakt van TNT Pakketservice.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling van Bestellingen dient plaats te vinden binnen vijf dagen na het plaatsen van een Bestelling. Indien binnen deze termijn geen betaling door Widaro is ontvangen, wordt de Bestelling geacht niet te zijn gedaan en is er geen Overeenkomst tussen de Klant en Widaro tot stand gekomen.
2. Een Bestelling kan ter keuze van de klant op de volgende manieren worden betaald:
- directe betaling via iDEAL;
- betaling vooraf via bankoverschrijving;
- contante betaling bij het afhalen van de Bestelling in de winkel van Widaro te Zwolle.
3. Indien betaling plaatsvindt nadat vijf dagen na de Bestelling zijn verstreken, kan Widaro er voor kiezen hetzij alsnog te leveren, hetzij het door de Klant betaalde bedrag aan deze terug te betalen door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer waarvan Widaro de betaling van de Klant heeft ontvangen.

Artikel 6 Levering
1. Na ontvangst van de Bestelling en ontvangst van volledige betaling, inclusief de verzendkosten, daarvan, verzendt Widaro de Bestelling aan het door de Klant opgegeven leveringsadres.
2. Widaro streeft er naar de Bestelling binnen een of twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de Klant. Deze leveringstermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.
3. Overschrijding van de door Widaro opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer het recht op annulering van de Bestelling, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn met ten minste dertig (30) werkdagen, heeft de Klant het recht de Bestelling kosteloos te annuleren. Hiertoe dient de Klant Widaro schriftelijk of per e-mail te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen nadat de kennisgeving door Widaro is ontvangen aan de Klant terugbetaald door middel van bijschrijving van het door de Klant betaalde bedrag op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.
5. Het eigendom en het risico van de Artikelen gaat over op de Klant op het moment dat de Artikelen op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 7 Retour
1. Indien een door de Klant besteld en door Widaro geleverd Artikel niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, maar geen gebreken vertoond, is de klant gerechtigd het Artikel aan Widaro te retourneren, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de Klant dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het artikel, via e-mail aan Widaro mede te delen, onder opgave van reden, dat het Artikel wordt geretourneerd;
b. de verzendkosten van het retour te zenden Artikel komen voor rekening van de Klant. Het Artikel dient te worden geretourneerd in de originele en niet beschadigde verpakking, dan wel in een verpakking van gelijkwaardige kwaliteit.
c. het geretourneerde Artikel dient bij retourontvangst door Widaro in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin het verkeerde toen het door Widaro aan de Klant werd verzonden en mag niet zijn gedragen of gebruikt.
d. aan ieder door Widaro te verzenden Artikel is een beveiligingslabel bevestigd. Dit label mag niet van een retour te zenden Artikel worden verwijderd en dient bij retourontvangst door Widaro op dezelfde wijze en onveranderd aan het Artikel te zijn bevestigd;
e. een retourzending dient door Widaro te zijn ontvangen binnen drie weken nadat de Bestelling bij de Klant is afgeleverd.
1. Widaro is gerechtigd een retour gezonden Artikel te weigeren indien het Artikel beschadigd is of indien niet is voldaan aan een of meerdere van de in lid 1 genoemde voorwaarden.
2. Afgeprijsde Artikelen kunnen niet worden geretourneerd.3. Na correcte retourontvangst van een Artikel betaalt Widaro het door de Klant betaalde bedrag aan deze terug door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag, exclusief verzendkosten, op het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer.


Artikel 8 Reclame en garanties
1. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de Bestelling te onderzoeken of de Artikelen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Widaro daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
2. Iedere aanspraak van de Klant ter zake de door Widaro geleverde Artikelen vervalt bovendien indien:
a. de Artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Widaro;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Artikelen;
c. Widaro niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
3. Indien is aangetoond dat een Artikel niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Widaro de keuze hetzij de desbetreffende Artikel tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuw Artikel, dan wel de factuurwaarde van het Artikel te restitueren. Op een dergelijke nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
4. Indien de Klant een Artikel wegens een daaraan geconstateerd gebrek, al dan niet op verzoek van Widaro, retourneert, zijn de bepalingen als vermeld in artikel 7 lid 1 sub c en d van overeenkomstige toepassing. De verzendkosten dienen door de Klant te worden voorgeschoten. Bij gebleken juistheid van de klacht van de Klant worden de verzendkosten door Widaro vergoed.

Artikel 9 Gebruik website
1. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website www.widaro.nl en berusten bij Widaro. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
2. De website www.widaro.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. Widaro heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
3. Widaro draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website www.widaro.nl, die door derden zijn uitgegeven.
4. Het is de Klant niet toegestaan de door Widaro aangeboden Artikelen na te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10 Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
1. Widaro verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
- de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
- het in contact kunnen treden met de Klant;
2. Widaro zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien een ondeugdelijke of gebrekkige levering heeft plaatsgevonden, heeft Widaro geen andere verplichtingen jegens de klant dan die welke in Artikel 8 zijn genoemd. De aansprakelijkheid van Widaro is derhalve beperkt tot de verplichting een ondeugdelijk of gebrekkig Artikel te vervangen, te herstellen, dan wel de met het betreffende Artikel gemoeide koopprijs terug te betalen aan de klant.
2. Door te handelen Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde, heeft Widaro aan de op haar krachtens de Overeenkomst rustende verplichtingen voldaan. Widaro is nimmer gehouden tot het vergoeden van meer of andere schade aan de Klant, waaronder begrepen gevolgschade van welke aard dan ook.
3. Het voorgaande laat onverlet de aansprakelijkheid van Widaro indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website van Widaro en/of in een door Widaro verzonden bevestigingse-mail binden Widaro niet en leiden nimmer tot aansprakelijkheid zijdens Widaro.

Artikel 12 Overmacht
1. Indien Widaro als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Widaro gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens Widaro enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie (3) maanden geduurd heeft, is zowel de Klant als Widaro gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 Berichten aan Widaro
1. Indien de Klant krachtens deze algemene voorwaarden de mogelijkheid of de verplichting heeft om Widaro per e-mail te berichten, dient de Klant zijn berichten te verzenden aan het e-mailadres info@widaro.nl.
2. Indien de Klant een bericht per gewone post aan Widaro wil versturen dient hij dit bericht te versturen aan het adres waar Widaro blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gevestigd.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.